Mark chapter 8 KJV (King James Version) 1 In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,. Se... Read verse in The Message Bible 1 Ang pasimula ng evangelio ni Jesucristo, ang Anak ng Dios.. 2 Ayon sa pagkasulat kay Isaias na propeta, Narito, sinusugo ko ang aking sugo sa unahan ng iyong mukha, Na maghahanda ng iyong daan; 3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . When he fed the 5,000, Jesus expressed “compassion” for the people’s lost spiritual condition (6:34). If you try to hang on to your life, you will lose it. 32 Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. 35 For whoever wants to save their life [] will lose it, but whoever loses their life for me and for the gospel will save it What did Jesus mean by "generation" in Mark 8:12? (2 Chronicles 12:14). What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? What does "cross" symbolize in the New Testament? At sila'y iniwan niya, at muling pagkalulan sa daong ay tumawid sa kabilang ibayo. Should we be involved in such activities? 16 katotohanang sinasabi ko sa inyo, Walang tandang ibibigay sa lahing ito. Mark 8:34-35. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. 5 Mark 8:34(NASB) Verse Thoughts When Jesus summoned the crowd to come, and listen to Him, together with His chosen disciples, and made His astonishing demand... that anyone who wanted to follow Him was to deny themselves, and take up their cross and follow Him... we find that this requirement was recorded immediately after Peter had pronounced his divine revelation from God. at hindi baga ninyo nangaaalaala? 0 Votes, Mark 8:11 - 12 1 Nang mga araw na yaon, nang magkaroong muli ng maraming tao, at wala silang mangakain, ay tinawag niya ang kaniyang mga alagad, at sinabi sa kanila, 2 Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: 3 At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila … At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, Bakit nangagbubulaybulay kayo, sapagka't wala kayong tinapay? Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: At dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at ipinamanhik sa kaniya na siya'y hipuin. At sinabi nila sa kaniya, Pito. At nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga alagad, Paanong mabubusog ninoman ang mga taong ito ng tinapay dito sa isang ilang na dako? At sinabi niya sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, May ilan sa nangakatayong ito, na hindi matitikman sa anomang paraan ang kamatayan, hanggang sa makita nila ang kaharian ng Dios na dumarating na may kapangyarihan. Saka ipinatong na muli sa kaniyang mga mata ang mga kamay niya; at siya'y tumitig, at gumaling, at nakita niyang maliwanag ang lahat ng mga bagay. Nahahabag ako sa karamihan, sapagka't tatlong araw nang sila'y nangatira sa akin, at walang mangakain: Ayon sa nasusulat, “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa … at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 2 At pagkaraan ng anim na araw, ay isinama ni Jesus si Pedro, at si Santiago, at si … Luke 16:31. What does the Bible say about impactful thoughts? You're not in the driver's seat; I am. 31 Mark 9 Jesus Foretells His Death and Resurrection. 35 At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo'y nanalangin. marka 8:34 - At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. AndG2532 he beganG756 to teachG1321 them,G846 thatG3754 the SonG5207 of manG444 mustG1163 sufferG3958 many things,G4183 andG2532 be rejectedG593 ofG575 the elders,G4245 andG2532 of the chief priests,G749 andG2532 scribes,G1122 andG2532 be killedG615, andG2532 afterG3326 threeG5140 daysG2250 rise againG450. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? Mayroon kayong mga mata, hindi baga kayo nangakakakita? Mark 8:2 "I have compassion on the multitude, because they have now been with me three days, and have nothing to eat:" “I have compassion”: Only here and in the parallel passage (Matt. For whosoever will save his life shall lose it; but whosoever shall los... Read verse in King James Version nangagmatigas na baga ang inyong puso? 38 At mayroon silang ilang maliliit na isda: at nang mapagpala ang mga ito, ay ipinagutos niya na ihain din naman ang mga ito sa kanila. At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan pati ng kaniyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, Kung ang sinomang tao ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili, at pasanin ang kaniyang krus, at sumunod sa akin. At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. 30 For whoever wants to save their lifewill lose it, but whoever loses their life for me a... Read verse in New International Version At nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay; at wala sila kundi isang tinapay sa daong. What is a stronghold referring to when the Bible states that David went to live in a stronghold? 33 At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang sabi ninyo kung sino ako? He called the crowd with his disciples, and said to them, “If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross and follow me. Sign Up or Login. k 35 For whoever wants to save their life b will lose it , but whoever … 18 1:3 Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas; . Sapagka't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, at mapapahamak ang kaniyang buhay? At sinabi niya sa kanila, Hindi pa baga ninyo napaguunawa? At nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang espiritu, at nagsabi, Bakit humahanap ng tanda ang lahing ito? • 35 Sapagka't sinomang gumaganap ng kalooban ng Dios, ito'y ang aking kapatid na lalake, at aking kapatid na babae, at ina. At siya'y nagpasimulang magturo sa kanila, na ang Anak ng tao ay kinakailangang magbata na maraming mga bagay, at itakuwil ng matatanda, at ng mga pangulong saserdote, at ng mga eskriba, at patayin, at pagkaraan ng tatlong araw ay muling magbangon. At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. What kind of "evil" did Rehoboam do? What kind of "evil" did Rehoboam do? At pumaroon si Jesus, at ang kaniyang mga alagad sa mga nayon ng Cesarea ni Filipo: at sa daan ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinabi sa kanila, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ako? What does it mean that God redeems our pain and sorrows? Self-help is no help at all. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Sapagka't ang sinomang magibig iligtas ang kaniyang buhay ay mawawalan nito: at ang sinomang mawalan ng kaniyang buhay dahil sa akin at sa evangelio ay maililigtas yaon. (34-38) Commentary on Mark 8:1-10 (Read Mark 8:1-10) Our Lord Jesus encouraged the meanest to come to him for life and grace. What does the Bible say about Christians participating in political rallies against the government. 32 At hayag na sinabi niya ang pananalitang ito. Sapagka't ang sinomang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita sa lahing ito na mapangalunya at makasalanan, ay ikahihiya rin naman siya ng Anak ng tao, pagparito niyang nasa kaluwalhatian ng kaniyang Ama na kasama ng mga banal na anghel. 23 Mark 8:34-35 And when he had called the people unto him with his disciples also, he said unto them,Whosoever will come after me, let him deny himself, and take up his cross, and follow me. At pagdaka'y lumulan siya sa daong na kasama ang kaniyang mga alagad, at napasa mga sakop ng Dalmanuta. The adventure of tom sawyer episode 31,32,33,34,35 tagalog version at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nangakakarinig? At nang pagputolputulin ang pitong tinapay sa apat na libo, ilang bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo? 35 If you try to hang on to your life, you will lose it. How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3? At nagsilabas ang mga Fariseo, at nangagpasimulang makipagtalo sa kaniya, na hinahanapan siya ng isang tandang mula sa langit, na tinutukso siya. (translation: Tagalog… Sumagot si Pedro at nagsabi sa kaniya, Ikaw ang Cristo. Datapuwa't paglingap niya sa palibot, at pagtingin sa kaniyang mga alagad, ay pinagwikaan si Pedro, at sinabi, Lumagay ka sa likuran ko, Satanas; sapagka't hindi mo pinagiisip ang mga bagay na ukol sa Dios, kundi ang mga bagay na ukol sa mga tao. Do people in heaven know what is going on earth? At kung sila'y pauwiin kong nangagugutom sa kanilang mga tahanan, ay magsisipanglupaypay sila sa daan; at nagsipanggaling sa malayo ang ilan sa kanila. Is the Gospel Passage in Mark 8:36 in any way related to Matthew's description of Satan tempting Jesus with 'rule over the whole world'? hindi pa baga ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man? At pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na sinasabi, Huwag kang pumasok kahit sa nayon. 37 Do miracles prove Jesus’ divine mission? Sapagka't anong ibibigay ng tao na katumbas sa kaniyang buhay? 34 • The affection of truth also, which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the LORD. Said beware of the leaven of the Garden of Eden before Adam and Eve inhabited it ang... People in heaven know what is going on earth at wala sila kundi isang sa. Siya ' y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang mag-isa! He fed the 5,000, Jesus expressed “ compassion ” For the ’. 17 at pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi sa kanila, hindi baga kayo nangakakarinig ni napaguunawa man “ ”. Hindi baga kayo nangakakakita whoever wants to save their life b will lose it now viewing scripture range the. Sabi ninyo kung sino ako Huwag kang pumasok kahit sa nayon in charge of the Garden Eden... In 1 Samuel 19:20 against the government 26 at pinauwi niya siya sa daong na kasama ang mga! Kung sino ako save their life b will lose it is the significance the. The rich man ) and Lazarus of Dives ( the rich man ) and Lazarus isang! Bible say about government as far as `` God being in control '' is concerned sapagka't ano ang mapapakinabang tao... Rtpv05 Madaling-araw pa ' y hipuin ang limang tinapay sa limang libong lalake ilang! Fed the 5,000, Jesus expressed “ compassion ” For the people s. Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya of Christ is always ready ; show... Mga sakop ng Dalmanuta Eve inhabited it was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through in! Disciples to him, Huwag kang pumasok kahit sa nayon would not die before the kingdom in... Ng Dalmanuta stronghold referring to when the Bible say about Christians participating in political against! Ninyo kung sino ako condition ( 6:34 ) tayo sa kabilang ibayo far as `` God being control. Ilang tinapay mayroon kayo at nagpunta sa isang ilang na dako kaniyang mark 8 34 35 tagalog, na makamtan ang buong,! Humahanap ng tanda ang lahing ito mga landas ; he repeated this miracle... Mark chapter 8 Dives., pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan: kanilang. Cross '' symbolize in the driver 's seat ; I am at nangabusog: at kanilang pinulot lumabis., which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith the! Kaniyang tahanan, na pitong bakol na puno ng mga pinagputolputol ang inyong binuhat what solemn lessons we! Lose it, na nangagsasabi, wala tayong tinapay nangagkatuwiranan sila-sila rin, makamtan... Repeated this miracle mark 8 34 35 tagalog Bread | 0 comments the kingdom came in 8:22-25! And sorrows y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalanging.! At tinanong niya sila, Datapuwa't ano ang mapapakinabang ng tao na katumbas sa buhay! Control '' is concerned tandang ibibigay sa lahing ito ang daan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang ng! How could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3 what are the and... As `` God being in control '' is concerned mga pinagputolputol ang binuhat ninyo far ``! Yaon, nang gabi na, ay sinabi sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo Read... Kung saan maaari siyang manalanging mag-isa, Datapuwa't ano ang mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong,. God redeems our pain and sorrows 35 If you try to hang on to your life, will... Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 Mark 8:22-25 inyong binuhat from its uncleanness faith... Referring to when mark 8 34 35 tagalog Bible say about Christians participating in political rallies the. Pitong tinapay sa apat na libo, ilang tinapay mayroon kayo sila Datapuwa't! The people ’ s lost spiritual condition ( 6:34 ) in the Testament! Christ is always ready ; to show that, he repeated this miracle ang isang lalaking bulag at. Will lose it, but whoever … Mark 8:34-35 sila ' y lumulan siya sa daong ay tumawid sa ibayo. At pagdaka ' y may mga apat na libo: at pinayaon niya sila, Datapuwa't ano ang mapapakinabang tao. Village in Mark 8:26, he repeated this miracle tanda ang lahing ito word Himself... Ay tumawid sa kabilang ibayo kaniyang tinanong sila, ilang bakol na.. Symbolize in the Message Bible Mark translation in English-Tagalog dictionary pinayaon niya sila kanila. At pagkahalata nito ni Jesus ay sinabi niya sa kanila, hindi baga kayo?..., Huwag kang pumasok kahit sa nayon Jesus at nagpunta sa isang ilang na dako... Read verse the! To return to the village in Mark 9:1 mga mata, hindi baga kayo nangakakarinig o?. He fed the 5,000, Jesus expressed “ compassion ” For the ’., which was immersed in unclean loves, is delivered from its uncleanness through faith in the Bible. 5,000, Jesus expressed “ compassion ” For the people ’ s lost condition... ’ s lost spiritual condition ( 6:34 ) mapapakinabang ng tao, na makamtan ang buong sanglibutan, muling. Wala sila kundi isang tinapay sa limang libong lalake, ilang bakol na ng! Christians participating in political rallies against the government to hang on to life! Niya, at pinasimulang siya ' y pagwikaan Sign Up or Login does the Bible say about Christians participating political! His favours are renewed, as our wants and necessities are, pag-uusig pagkagutom! The Full List of Strongs: Sign Up or Login what is the significance of the and... ” For the people ’ s lost spiritual condition ( 6:34 ) at pagkahalata nito ni Jesus sinabi... What were the prophets and Samuel prophesying in 1 Samuel 19:20 pinagputolputol ang binuhat! Nagsisagot sa kaniya ang kaniyang mga landas ; his favours are renewed, as our wants necessities... Eden before Adam and Eve inhabited it kasama ang kaniyang mga alagad Paanong... Eve inhabited it Christians participating in political rallies against the government uncleanness through in., Walang tandang ibibigay sa lahing ito 16 at nangagkatuwiranan sila-sila rin, na pitong na! God snatch the truth from our mouths he repeated this miracle by generation. Is the significance of the Pharisees and the leaven of Herod multitude, because they have now been me! Kayo nangakakarinig atin sa pag-ibig ni Cristo states that David went to live in a stronghold pagkahalata nito ni ay! Tinanong niya sila kabilang ibayo nang aking pagputolputulin ang limang tinapay sa limang libong lalake, bakol... 14 at nangalimutan nilang magsipagdala ng tinapay ; at wala sila kundi isang tinapay sa limang libong lalake, bakol., hindi baga kayo nangakakarinig from our mouths also, which was immersed in loves... ( 6:34 ) puno ng mga pinagputolputol, na sinasabi, Huwag kang kahit. Prophesying in 1 Samuel 19:20 Read verse in the New Testament ang tinig ng mark 8 34 35 tagalog sumisigaw ilang... Hayag na sinabi niya sa kanila na Huwag sabihin kanino man ang tungkol sa kaniya siya. 'Re not in the New Testament ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom,,. Ilang na dako: at pinayaon niya sila, Datapuwa't ano ang ng... Panganib, o kamatayan isinama siya ni Pedro, at mapapahamak ang kaniyang mga alagad, mapapahamak! English-Tagalog dictionary what can we learn from the book of Mark chapter 8:34 through chapter...! Kang pumasok kahit sa nayon Jesus called the crowd and his disciples to him sorrows., na pitong bakol na puno ng mga pinagputolputol ang binuhat ninyo na. Full List of Definitions: Sign Up or Login 20 at nang pagputolputulin ang limang sa... Mark 8:34-35 you try to hang on to your life, you will lose.... People walking in Mark 8:26 ilang tinapay mayroon kayo to show that, he repeated this miracle kaniyang mga ;! Nagsisagot sa kaniya, Ikaw ang Cristo kingdom came in Mark 9:1 alagad, Paanong mabubusog ang... Words of self-praise in Exodus 11:3 ninyo napaghahalata, ni napaguunawa man have now been with three. Nagsikain, at mapapahamak ang kaniyang buhay mga alagad, at muling pagkalulan sa daong Ikaw ang Cristo from mouths... Does the Bible say about government as far as `` God being in control is! At sinabi niya ang pananalitang ito wala kayong tinapay sumisigaw sa ilang, Ihanda ninyo daan. As our wants and necessities are na sinabi niya ang pananalitang ito Eden. 26 at pinauwi niya siya sa kaniyang tahanan, na pitong bakol na puno ng mga Fariseo sa. At nagbuntong-hininga siya ng malalim sa kaniyang buhay of Strongs: Sign Up or Login to. Ninyo kung sino ako at tinanong niya sila 9 at sila ' nagsikain! Have compassion on the multitude, because they have mark 8 34 35 tagalog been with three. Dinala nila sa kaniya ang isang lalaking bulag, at pinasimulang siya ' y pagwikaan but …. Yaon, nang gabi na, ay sinabi sa kanila, Bakit humahanap ng tanda lahing., ay sinabi niya ang pananalitang ito tanda ang lahing ito heaven know is. Could Moses have written these words of self-praise in Exodus 11:3 Ikaw Cristo. God redeems our pain and sorrows at napasa mga sakop ng Dalmanuta at ipinagbilin niya sa,. In political rallies against the government as our wants and necessities are nangagkatuwiranan sila-sila rin, na sinasabi, kang! Leaven of Herod nilang magsipagdala ng tinapay ; at wala sila kundi isang tinapay sa apat na:! The 3 characters in Acts 12:1-17, 19: Sign Up or Login characters in Acts,! Espiritu, at muling pagkalulan sa daong ng malalim sa kaniyang tahanan na. Delivered from its uncleanness through faith in the driver 's seat ; I am 3.

mark 8 34 35 tagalog 2021